ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، اثر محمد امین ضناوی

أُحاد

مانند «أتَوا أُحادَ»* یا «أُحادَ أُحادَ» که هم‌معنای «واحدًا واحدًا» است. منصوب‌بودن این واژه به‌خاطر نقش آن، حال، است. نیز این واژه غیرمنصرف است و تنوین نمی‌گیرد، چراکه صفت معدول* از عدد «واحد» است.


* پاورقی توضیحی (بعدها در نسخۀ کامل).