۴. ظاهراً کلماتی که به مصوت e ختم می‌شوند به دو صورت به صفت تبدیل می‌شوند: یا با استفاده از صامت میانجی g (هفته، هفتگی) یا با تبدیل مفرد به جمع و اضافه‌کردن یای نسبت به آن (طبقه، طبقات، طبقاتی).

۵. بسیاری از غلط‌های عجیب‌وغریب در برخی از ترجمه‌های امروز ناشی از فقدان شعور متعارف است. اگر به این قابلیت خود تکیه کنیم و قضایای عجیب و متناقض را نپذیریم، پاسخ درست را خواهیم یافت.

۶. نگارنده تاکنون کتابی ندیده است که هیچ غلطی در آن نباشد.

نکته‌های ویرایش (چاپ دوم از ویراست دوم)، علی صلح‌جو