عربی‌های فارسی (۱۹)

أشهیٰ لَنا وأحلیٰ مِن قُبلَةِ العَذاریٰ

۲. لنا: تشکیل شده است از لَـ (حرف جر) به‌معنای «برای» و ـنا (اسم مجرور) به‌معنای «ما». ازآنجاکه حروف در عربی معنای مستقلی ندارند، باید به فعل یا واژه‌ای با معنای فعلی متعلق باشند. در اینجا «لنا» را باید متعلق به «أشهی» دانست، به این معنا که توضیحی است برای آن واژه: گواراتر برای چه‌کسی؟ پاسخ: برای ما.