کنج‌کاوی‌های مترجمانه و خرده‌بینی‌های ویراستارانه

گاهی برخی ویراستاران بعد از یک بار ویرایش متن، از بازبینی آن طفره می‌روند. بهانهٔ برخی کمبود وقت و انبوهیِ کارهاست و برخی دیگر بازبینی را وظیفهٔ نمونه‌خوان می‌دانند، که مایهٔ شگفتی است.
تجربهٔ شخصی‌ام می‌گوید «هیچ‌چیز» جای بازبینی متن توسط ویراستار را نمی‌گیرد. دلیلش هم این است که پس از پدیدآور، هیچ‌کس به‌اندازهٔ ویراستار با متن دمخور نمی‌شود و با زیروبمش آشنا نیست.
موضوع عجیب‌ترْ درخواست دستمزد اضافه برای این کار است. بازبینی جزو وظایف ویراستار است و اساساً بخشی از کار اوست.  بنابراین منطقی نیست که دستمزد اضافه‌ای برای آن تعیین شود.
بااین‌همه اگر ویراستاری تصور می‌کند وظیفه ندارد متن را پس از ویرایش بازخوانی کند، دست‌کم باید کارفرما را از این دیدگاه مطلع کند تا در صورت لزوم، طرفین دراین‌باره به‌توافق برسند.