۳۱. حتی‌الامکان: تلفظ و املای درست این واژه «حتی‌الامکان» است. برخی به‌غلط «حدالامکان» می‌گویند و می‌نویسند.
۳۲. درحال‌حاضر: تعبیر حشوآمیزی است،‌ اما چون کاملاً جا افتاده و رایج است، ناچار باید آن را پذیرفت.
۳۳. دسته‌جمعی: واژۀ حشوآمیزی است، زیرا «دسته» و «جمع» هر دو به‌معنی گروه‌اند. به‌جای آن می‌توان گفت «گروهی».
۳۴. دوباره تکرارکردن: ترکیب حشوآمیز و نادرستی است.
درست: حرفش را تکرار کرد.
نادرست: حرفش را دوباره تکرار کرد.
۳۵. راهنمایی و رانندگی: این ترکیبِ عطفیِ نادرست در اصل، ترکیب اضافی «راهنماییِ رانندگی» بوده است، اما چون امروزه به همین صورت کاملاً جا افتاده و رایج است، ناچار باید آن را پذیرفت.

۳۶. رنگ‌ورو: این ترکیب عطفیِ نادرست در اصل ترکیب اضافی «رنگِ رو» بوده است، اما چون امروزه به همین صورت کاملاً جا افتاده و رایج است، ناچار باید آن را پذیرفت. مولوی می‌گوید: رنگ رویم را نمی‌بینی چو زر/زاندرون خود دهد رنگم خبر
۳۷. زادوولد: ترکیب عطفی «زادوولد» به‌معنی تولید مثل ظاهراً در اصل ترکیب اضافیِ «زادِ ولد» بوده، مرکب از زاد (به‌معنی زادن)+ولد (به‌معنی فرزند). «زاددولد» امروزه به همین صورت رایج است و ناچار باید آن را پذیرفت.
۳۸. زولبیا: تلفظ و املای درست این واژه امروزه «زولبیا» است، اما در قدیم «زُلوبیا» و «زُلیبیا» می‌گفتند و می‌نوشتند. در عربی «زلابية» می‌گویند.
۳۹. زُهم: تلفظ و املای اصلی این واژۀ عربی «زُهم» است. برخی به‌غلط «زُخم» می‌گویند و می‌نویسند.
۴۰. ساعت حموم: این اصطلاح تغییریافتۀ «صحت حموم» است،‌ یعنی امیدوارم حمام‌کردن مایۀ تندرستی شما باشد. «ساعت حموم» در فارسی گفتاری به همین صورت رایج است و باید آن را پذیرفت.

دست‌نامۀ ویرایش (چاپ اول)، بهروز صفرزاده