ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، اثر محمد امین ضناوی

الاسم

کلمه‌ای است که بر انسان، حیوان یا چیزی دلالت می‌کند، مانند طفل، جُرَذ (موش صحرایی)، إجّاصَة (درخت گلابی).

اسم الآلة

اسمی است مشتق با صیغه‌ای که بر ابزار کار دلالت می‌کند، مانند مِقوَد (فرمان خودرو و مانند آن)، مِزلاج (کلون یا قفل در)، مِفتاح (کلید).