ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، اثر محمد امین ضناوی

الاستفهام

دراین‌باره رک. أسماء الاستفهام.
استفهام ادوات گوناگونی دارد که پرسشگری به‌واسطۀ آن‌ها صورت می‌گیرد. برخی از این ادوات حرف‌اند،‌ مانند أ و هَل، و برخی دیگر اسم‌اند، مانند مَن [مَن ذا]، ما [ماذا]، أيّانَ، أينَ، أنّیٰ، كَيفَ، كَم و أيُّ. 
همۀ ادوات استفهام مبنی هستند، جز أيُّ که معرب است. این ادوات همچنین در جمله حق صدارت دارند [یعنی بر سایر اجزای جمله مقدم می‌شوند] و به همین دلیل آنچه قبل از آن‌ها بیاید در آن‌ها عمل نمی‌کند، مگر در دو حالت:
یک. حرف جر باشد: «بِمَن يُعجَبُ الفَتیٰ؟»*؛
دو. مضاف باشد: «قَميصَ مَن تَلبَسُ؟»*.
اسامی استفهام، بسته به موقعیتشان در جمله، اعراب محلی می‌گیرند.


* پاورقی توضیحی (بعدها در نسخۀ کامل).