کنج‌کاوی‌های مترجمانه و خرده‌بینی‌های ویراستارانه

بزرگی موقع صحبت گفت: «از خداوند می‌خواهیم که ان شاء الله...» و دیگری گفت: «خداوند ان شاء الله...». گویی سخنور فارسی‌زبان عبارت «ان شاء الله» را یکپارچه می‌بیند و دست‌کم هنگام صحبت به این نکته واقف نیست که عبارت یادشده مشتمل بر کلمۀ «الله» است و معنای «خداوند» را در خود دارد. در صحبت و سخنرانی شاید بتوان از این عیب چشم پوشید، اما به نظر می‌رسد در نوشتار باید از این دوباره‌گویی حشوآمیز برحذر بود.

(ویرایش: ۱۳آذر۱۴۰۰)