عربی‌های حافظ (۲)

معنی «ألا يا أيُّهَا السّاقي أدِر كَأْسًا وَناوِلها»

۲. يا: دسته‌ای دیگر از حروف معانی در عربی حروف ندا هستند که «يا» یکی از آن‌هاست. «يا» را عموماً «ای» ترجمه کرده‌اند.
۳. أيُّها: «این کلمه را در فصل میان حرف ندا و منادا آورند و در این‌صورت، منادا را هم مرفوع و هم منصوب خوانند» (دهخ). ناگفته نماند که این کلمه را برای منادای مذکر به کار می‌برند و برای مؤنث، از «أيتها» استفاده می‌کنند.