ادیان یکی بودند؛‌ زیرا نقطۀ آغاز همۀ آن‌ها یعنی خدا، یکی است،

و هدف آن‌ها یعنی انسان،‌ یکی است،

و چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان دور شدیم، خدا هم ما را به حال خود گذاشت و از ما دور شد

و ما به راه‌های گوناگون رفتیم و به پاره‌های مختلف بدل گشتیم و جهان یکتا را تقسیم کردیم و در پی خدمت به منافع خاص خود برآمدیم و معبودهای دیگر، غیر خدا را برگزیدیم و انسان را به نابودی کشاندیم.

اینک به راه راست و انسان رنج‌دیده بازگردیم تا خدا نیز به ما بازآید و از عذاب الهی نجات یابیم.


ادیان در خدمت انسان، سید موسی صدر