۱۱. با این تفاصیل: تفاصیل (جمع مکسر تفصیل) یعنی توضیحات. «با این تفاضیل» یعنی باوجود توضیحاتی که داده شد. برخی به‌غلط، به‌جای «با این تفاصیل»، می‌گویند «با این تفاسیر».
۱۲. باتون: تلفظ و املای اصلی این واژه «باتون» است، نه «باتوم».
۱۳. باز دوباره: ترکیب حشوآمیزی است و به‌جای آن یا باید «باز» به کار برد یا «دوباره».
درست: باز دروغ گفت.
درست: دوباره دروغ گفت.
نادرست: باز دوباره دروغ گفت.
۱۴. باسمه تعالی (به‌معنی به‌نام او که والاست) در عربی به همین صورت نوشته می‌شود، اما در فارسی معمولاً «بسمه تعالی» می‌نویسند و اشکالی ندارد.
۱۵. باعث ایجاد چیزی شدن: ترکیب حشوآمیز و نادرستی است.
درست: باعث ناامنی می‌شوند.
نادرست: باعث ایجاد ناامنی می‌شوند.
۱۶. باید، بایست: «باید» و «بایست» هر دو از مصدر «بایستن»اند و فرقشان این است که «باید» زمان حال را نشان می‌دهد و «بایست» زمان گذشته را.
درست: امروز باید بروم.
نادرست: امروز بایست بروم.
درست: دیروز بایست می‌رفتم.
نادرست: دیروز باید می‌رفتم.
۱۷. برانکار: تلفظ و املای اصلی این واژۀ فرانسوی «برانکار» است، نه «برانکارد».
۱۸. به‌زور وادار به... کردن: ترکیب حشوآمیز و نادرستی است. 
درست: مرا وادار به استعفا کردند.
نادرست: مرا به‌زور وادار به استعفا کردند.
۱۹. به‌صورتِ: این واژه در بعضی جمله‌ها حشو است و می‌توان آن را حذف کرد. 
درست: دستت را افقی/عمودی نگه دار.
نادرست: دستت را به‌صورت افقی/عمودی نگه دار [نیز چنین است: به‌طور].
۲۰. بی‌محابا: املای درست این واژه «بی‌محابا»ست، نه «بی‌مهابا». واژۀ «محابا» تغییریافتۀ «محاباة» عربی است.

دست‌نامۀ ویرایش (چاپ اول)، بهروز صفرزاده