۱. آووکادو: تلفظ و املای درست این واژۀ انگلیسی «آووکادو» است. برخی به‌غلط «آواکادو» می‌گویند و می‌نویسند.
۲. ارتودونسی: بهتر است این واژۀ فرانسوی را به همین صورتِ «ارتودونسی» بنویسیم، نه «ارتودنسی».
۳. ازآنجاکه: اصطلاح «ازآنجاکه» برای بیان علت چیزی و مترادف «چون» به کار می‌رود. برخی به‌غلط «ازآنجایی‌که» می‌گویند.
۴. از عهدۀ... برآمدن: شما از عهدۀ کار برمی‌آیید؛ کار از عهدۀ شما برنمی‌آید.
درست: او از عهدۀ این کار برمی‌آید.
نادرست: این کار از عهدۀ او برمی‌آید.
۵. از کار بیکارشدن: ترکیب حشوآمیزی است و باید به‌جای آن گفت «بیکارشدن».

۶. استوخدوس: استوخدوس به‌معنی نوعی گیاه معطر و دارویی، معرب از یونانی است. از میان املاهای گوناگون این واژه (استوخدوس، استوخودوس، اسطوخدوس، اسطوخودوس، استوقدوس، استوقودوس و...) همین صورتِ «استوخدوس» بهترین است.
۷. الزاماً: «الزام» یعنی اجبار، و «الزاماً» یعنی به‌اجبار. «لزوماً»‌ یعنی همیشه و حتماً. برخی به‌غلط، الزاماً را به‌جای لزوماً به کار می‌برند.
درست: جنس گران لزوماً عالی نیست.
نادرست: جنس گران الزاماً عالی نیست.
۸. امروز و فردا کردن: وقتی کسی امروز و فردا می‌کند، کاری را که امروز باید انجام دهد به فردا موکول می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، تعلل می‌ورزد. این اصطلاح در اصل،‌ «امروز را فردا کردن» بوده و چون حرف اضافۀ «را» در گفتار مانند واو عطف /o/ تلفظ می‌شود، با آن اشتباه شده است. مولوی «امروز را فردا کردن»‌ گفته: الله الله این جفا با ما مکن/خیر کن امروز را فردا مکن.
۹. انفارکتوس: تلفظ و املای اصلی این واژۀ فرانسوی «انفارکتوس» است، نه «آنفارکتوس»، یا «آنفاکتوس»، یا «انفاکتوس».
۱۰. انواع گوناگون/مختلف: ترکیب حشوآمیزی است، زیرا واژۀ «انواع» دربردارندۀ مفهوم گوناگونی چیزی است و نیازی به صفت «گوناگون» یا «مختلف» ندارد.

دست‌نامۀ ویرایش (چاپ اول)، بهروز صفرزاده