دو کنیزک در خانۀ عایشه سرود می‌گفتند و بی‌شک رسول آواز ایشان می‌شنید. پس آواز زنان عورت نیست، چون روی کودکان؛ ولیکن نگریستن در کودکان به‌شهوت، جایی که بیم فتنه باشد، حرام است، و آواز زنان هم چنین باشد، و این به احوال بگردد. کس باشد که بر خویشتن ایمن بوَد و کس باشد که ترسد.

کیمیای سعادت، ابوحامد محمد غزالی