در جهانی که حماقت بر آن حاکم است، خوب به‌نظررسیدن از برحق‌بودن مهم‌تر است. 


فصلنامۀ ترجمان (شمارۀ سوم)، آندره اسپایسر