افسوس که سرایندگانِ عاشورا ذات عاشورا را نگفتند یا کمتر گفتند...

ذات عاشورا ذات طلوع است: حماسه و رسالت...

و آنان بیشتر، از غروب دم زدند: کشته‌شدن و اسارت... .


قیام جاودانه، محمدرضا حکیمی