۲۸. برخی از ویراستاران گمان می‌کنند زبان درست یعنی زبان معیار. به‌هیچ‌وجه چنین نیست. زبان معیار زبانی است که به‌دلیل داشتن برخی از ویژگی‌ها (در برابر سایر زبان‌های رایج کشور) انتخاب شده است تا افراد و اقوام گوناگون در ارتباط رسمی،‌ آن را به کار ببرند، چه در گفتار و چه در نوشتار.

۲۹. همان‌طور که ویراستار موظف است تکرارهای ملال‌آور را خذف کند، فشردگی‌ها و موجزنویسی‌ها را نیز باید باز کند، مشروط بر اینکه سبک آسیب نبیند.

۳۰. تا آنجا که به ویرایش مربوط می‌شود، جای «را» بلافاصله پس از مفعول صریح است. بااین‌همه، آیندۀ کاربرد «را» و اینکه بتواند به‌دنبال واحدهای مفعولی بلندتر بیاید نامعلوم است.

نکته‌های ویرایش (چاپ دوم از ویراست دوم)، علی صلح‌جو