الهی، چه فکرهایی می‌کردم و به‌دنبال این‌وآن می‌رفتم و این‌در و آن‌در می‌زدم و موفق نمی‌شدم

و خداخدا می‌کردم که چرا موفق نمی‌شوم.

بارخدایا، شکرت که جوابم را ندادی

و چه نکو شد که نشد

وگرنه حسن نمی‌شدم.

تسلیم توام.

حکم آنچه تو فرمایی، لطف آنچه تو اندیشی.


الهی‌نامه، حسن حسن‌زادۀ آملی