ایمان در بهترین حالت به نادیده‌گرفتن رنج‌ها و سختی‌ها مبدل شده است،

نه تحرک‌بخشیدن به برانگیختن برای فائق‌آمدن بر آن‌ها.


پیشوایی فراتر از زمان؛ درآمدی بر نظام فکری و سیرۀ عملی امام موسی صدر، محمود سریع‌القلم