آنچه مصرف نشده اگر از دست برود مال ما نیست.

درحقیقت آنچه مال ماست گرفتنی نیست و آنچه گرفته می‌شود مال ما نیست.


هنر رضایت از زندگی، عباس پسنیدیده