بعید نیست هر طاعتی به‌معنای استغفار باشد.


المیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمدحسین طباطبائی