تاریخ پر از افراد بااستعدادی است که می‌خواستند همه‌چیز را درست کنند؛ اما فقط بدترش کردند.

لالایی، چاک پالانیک (سیدحسن رضوی)