بزنم به تخته من خرافاتی نیستم!

کژتابی‌های ذهن و زبان، بهاءالدین خرمشاهی