آنچه در کمال‌گرایی بیشتر مطرح است، نظر دیگران است.

کمال‌گرا می‌خواهد در دید دیگران کامل و بی‌نقص جلوه کند.

کمال‌گرایی حتی از این نظر هم هدفی دست‌نیافتنی است؛ چراکه دید دیگران، صرف‌نظر از سعی و تلاش ما، خارج از کنترل ماست.

 

موهبت کامل‌نبودن، برنی براون (اکرم کرمی)