ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، اثر محمد امین ضناوی

أحرف المضارعة

حروف مضارع عبارت‌اند از همزه، نون، یاء و تاء که در واژۀ «أنَيتُ»* گرد می‌آیند. با افزودن این حروف بر صیغۀ ماضی، فعل مضارع پدید می‌آید.
همزه برای یک متکلم به کار می‌رود،‌ نون برای چند متکلم، تاء برای مخاطب (مذکر و مؤنث) و همین‌طور برای غایب مؤنث، و یاء برای همۀ انواع غایب، اعم از مذکر و مؤنث.

ویرایش: ۲مهر۱۴۰۰


* پاورقی توضیحی (بعدها در نسخۀ کامل).