۱۹. علت وجودی پانوشت تفاوت موضوعی با متن است. اگر مطلب پانوشت درباب همان موضوعی باشد که متن از آن سخن می‌گوید، دلیلی برای قرارگرفتن در پای صفحه ندارد و بهتر است در متن باشد.

۲۰. پانوشت عملکردی دوگانه دارد: ازیک‌سو از گسیخته‌شدن مطلب جلوگیری می‌کند و نمی‌گذارد انسجام بحث از میان برود و ازسوی‌دیگر نارسایی اطلاعاتی خواننده را جبران می‌کند و او را برای درک کامل موضوع مجهز می‌سازد.

۲۱. اگر از من بخواهند آزاردهنده‌ترین اداواطوار موجود در برخی نوشته‌های امروز را نام ببرم، خواهم گفت: پانوشت بیجا. پانوشت نالازم خواننده را بور می‌کند و گاه او را تا حد نثارکردن بدوبیراه به نویسنده پیش می‌برد. [...] ویراستاران این روزها باید متوجه این موضوع باشند و این‌گونه پانوشت‌های مزاحم را حذف کنند.

نکته‌های ویرایش (چاپ دوم از ویراست دوم)، علی صلح‌جو