عربی‌های حافظ (۱)

۱. ألا يا أيُّها السّاقي أدِر كَأسًا وَناوِلها

۱. ألا: یکی از حروف معانی در عربی، حرف تنبیه و استفتاح.

«ألا: حَرفٌ يُفتَتَحُ بِهِ الكَلامُ لِلتَّنبيهِ» (مخص)؛ (حرفی است که برای آگا‌ه‌ساختن، کلام را با آن می‌آغازند).

مترجمان قرآن کریم در ترجمۀ آیات مشتمل بر این واژه، از چنین برابرهایی استفاده کرده‌اند: هان، بدان، آگاه باش.