شماها بی‌غیرتید؛ چون می خواهید خوشبخت باشید... من خوشبختی را قبول نمی‌کنم.

خوشبختی برای احمق‌ها، برای دهاتی‌ها و سگ‌ها، برای پرولتاريا و بورژوازی خوب است.

من یک انسان آزادم. من نمی‌خواهم بندۀ خوشبختی باشم.

خوشبختی‌ها همه از یک قماش است. به‌محض اینکه خوشبخت شدی، از زندگی لذت بردی، دیگر فاتحۀ عصیان و یاغیگری خوانده می‌شود.

هرجا که خوشبختی باشد، شورش نیست. جرئت دارید بگویید دروغ است.

خوشبختی افیون جامعه است، رکود است.

فقط بدبختی باعث ترقی است. مهمیزی است که آدم را جلو می‌برد. اگر می‌توانید، ثابت کنید که دروغ است.


خداحافظ گاری کوپر، رومن گاری (سروش حبیبی)