عربی‌های حافظ (۱)

معنی «ألا يا أيُّهَا السّاقي أدِر كَأْسًا وَناوِلها»

۱. ألا: حرف تنبیه و استفتاح است که یکی از انواع حروف معانی در عربی است. «ألا: حَرفٌ يُفتَتَحُ بِهِ الكَلامُ لِلتَّنبيهِ» (مخص)؛ (حرفی است که برای آگا‌ه‌ساختن، کلام را با آن می‌آغازند).
مترجمان قرآن کریم در ترجمۀ آیات مشتمل بر این واژه، از چنین برابرهایی استفاده کرده‌اند: هان، بدان، آگاه باش.