آقایان عزیز، اگر با خشونت و تصلب بخواهیم مردم را به حفظ حدود خود مجبور سازیم تا [اینکه] در برابر ما 

آزادی رفتار

و آزادی گفتار

و آزادی سؤال و مناقشه و مباحثه

نداشته باشند، خود را از حقیقت دور، و معالجات فرضی و خیالی و پیشنهادهای تخیلی کرده‌ایم.

مصلح، قبل از هرچیز باید واقعیت‌ها را هرچه هم تلخ باشد، درک کند.


نای و نی، سید موسی صدر