۱۰ تشخیص واژه و اصطلاح از ملزومات ویرایش است. اصطلاحات در سراسر متن باید یکسان باشد، اما واژه‌های مترادف را می‌توان به‌جای هم به کار گرفت.

۱۱. عبارت‌هایی چون «بازاندیشی انقلاب ایران»، «بازاندیشی اقتصاد دولتی» یا «بازاندیشی زبان فارسی» درست نیست. [...] صورت درست آن‌ها باید با حرف اضافه به کار رود: بازاندیشی به انقلاب ایران و بازاندیشی به زبان فارسی.

۱۲. هرچند ناشران یا نویسندگان ایرانی دربارۀ مطالب روی جلد و عنوان کتاب با ویراستار مشورت نمی‌کنند، اگر ویراستار نوع پدیدآورندگی را در کتابی نادرست بداند، باید آن را با ناشر یا نویسنده در میان بگذارد؛ مثلاً اگر کسی کتابی دربارۀ موضوعی علمی یا ادبی نوشته و در آن به توصیف مفاهیم آن موضوع پرداخته و در این کار نقل‌قول‌هایی مستقیم یا غیرمستقیم از دیگران آورده و مآخذ آن را نیز داده است، بدون شک، کار او تألیف است نه تدوین یا گردآوری. به‌هرحال نظردادن دربارۀ نوع فعالیت پدیدآورنده از وظایف ویراستار در معنای وسیع این کلمه است.

نکته‌های ویرایش (چاپ دوم از ویراست دوم)، علی صلح‌جو