عربی‌های حافظ (۴)

۱. ألا يا أيُّها السّاقي أدِر كَأسًا وَناوِلها

۵. أدر: فعل امر از ریشۀ «دور» است در باب اِفعال (أدارَ، يُديرُ، أدِر، إدارةً). در معنای «أدارَ» (صیغۀ یکم ماضی) گفته‌اند: «جَعَلَهُ يَدورُ»؛ (آن را به گردش درآورد) (معص).

از همین ریشه و باب، واژۀ «تُديرونَها» در قرآن کریم آمده است (بقره: ۲۸۲).