۷. در اروپا و آمریکا این کار [بازبینی نهایی متن] از وظایف نویسنده است، اما در ایران،‌ برخی از نویسنده‌ها این وظیفه را قبول ندارند و برخی دیگر توانایی انجام‌دادن آن را ندارند. بنابراین، این کارها معمولاً به دوش ویراستار و نمونه‌خوان می‌افتد.

۸. ویراستار لزوماْ نمونه‌خوان خوبی نیست. وظیفۀ ویراستار دیدن کلمه و وظیفۀ نمونه‌خوان دیدن تک‌تک حروف آن است.

۹. مترجمان نباید از گرته‌برداری‌های لازم بپرهیزند و ویراستاران نیز نباید آنان را از این کار بترسانند. ما همچنان به گرته‌برداری نیاز داریم.
نکته‌های ویرایش (چاپ دوم از ویراست دوم)، علی صلح‌جو