کنج‌کاوی‌های مترجمانه و خرده‌بینی‌های ویراستارانه

۱. دو عبارت «آنچه بر سرِ ما آمد» و «آنچه بر ما رفت» تقریباً هم‌معنا هستند. در متنی به آمیخته‌ای از این دو برخوردم که به‌نظرم معنای محصلی ندارد: «آنچه بر سر ما رفت».

۲. هم‌نشینی قید «دوباره» با قید «از نو» یا «از اول» خیلی وقت‌ها حشوآمیز است.

۳. دست‌کم در کلام تهرانی‌جماعت، گاهی از «مال» یا «واسه» برای بیان دلیل استفاده می‌شود: «عقب‌افتادنم مال/واسه این بود که به حرفت گوش نکردم.» کاربرد غریبی است.

۴. «ازجمله حقوق پدر بر فرزند این است که...»، در اینجا شاید بد نباشد «جمله» را برداریم و به «از» بسنده کنیم.