ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، اثر محمد امین ضناوی

اسم الزمان

رک. اسم المکان.

اسم العين

رک. عين.

اسم الفاعل

اسمی است مشتق که صیغه‌اش بر انجام‌دهندۀ کاری دلالت دارد. این اسم به‌طور هم‌زمان هم بر خودِ فعل دلالت دارد و هم بر انجام‌دهنده‌اش، مانند «سارِق» (دزد) و «مُعتَدٍ» (متجاوز).

اسم المَرَّة

مصدری است که به یک بار وقوع فعل اشاره دارد.
مثال: «صَفَعتُهُ صَفعَةً.»* در اینجا «صَفعَةً» اسم مره است.


*پاورقی توضیحی (بعدها در نسخۀ کامل).