عربی‌های حافظ (۳)

۱. ألا يا أيُّها السّاقي أدِر كَأسًا وَناوِلها

۴. الساقي: دهخدا ساقی را چنین معنا کرده است: «آب‌دهنده، آن‌که سیراب کند، پیاله‌گردان، پسر رَز، می‌گسار، آن‌که مِی در ساغر حریفان افکنَد...» (دهخ). واژۀ «الساقي» را نیز چنین معنا کرده‌اند: «مَن يُقَدِّمُ الشَّرابَ»؛ (آن‌که شراب پیش نهد) (وسط).
ظاهراً «ساقی» هم برای آب به کار می‌رود و هم برای شراب، درحالی‌که «سقّا» بیشتر یا همیشه برای آب به کار رفته است.

ویرایش: ۶شهریور۱۴۰۰