کنج‌کاوی‌های مترجمانه و خرده‌بینی‌های ویراستارانه

گاهی برای بیان دلیل یا علت از ترکیب «برای این/آن» استفاده می‌کنیم؛ مثلاً می‌گوییم: «می‌دانی چرا انتخاب درستی نکردی؟ برای اینکه مشورت نکردی.» در چنین جملاتی «برای این/آن» عمدتاً جانشین «چون» و امثال آن می‌شود. بنابراین به‌کاربردن هم‌زمان این دو را می‌توان نوعی حشو دانست. در متنی چنین جمله‌ای آمده بود: «برای این پیروز نمی‌شویم چون اعتمادبه‌نفس نداریم.» در اینجا یا باید «چون» را برداشت و به‌جای آن «که» نشاند، یا «برای این» را حذف کرد.