۸۱. وسایل نقلیه، وسایط نقلیه: «وسایل نقلیه» و «وسایط نقلیه» هر دو درست است و می‌توان هریک را به‌جای دیگری به کار برد، منتها «وسایط نقلیه» رسمی‌تر از «وسایل نقلیه» محسوب می‌شود.
۸۲. و یا: ترکیب حشوآمیز و نادرستی است، گرچه در آثار بزرگان ادب فارسی هم دیده می‌شود.
۸۳. ویولن: تلفظ و املای اصلی این واژۀ فرانسوی «ویولن» است نه «ویالون». [در فرهنگ املایی خط فارسی، ضبط «ویلن» ارجح دانسته شده]. 
۸۴. هفت‌خان: یکی از معانی قدیمی «خان» مرحله و منزل (در سفر) است. از همین رو املای هفت‌خان» درست است، نه «هفت‌خوان» که معنی هفت سُفره می‌دهد.
۸۵. هیچ‌کدام: فعل «هیچ‌کدام» را می‌توان مفرد یا جمع آورد.
درست: هیچ‌کدام قبول نشد.
درست: هیچ‌کدام قبول نشدند.
[چنین است هیچ‌یک].
۸۶. یه لقمۀ چپ کردن: «یه لقمۀ چپ‌کردن» ظاهراً تغییریافتۀ «یه لقمۀ چرب کردن» است.

دست‌نامۀ ویرایش (چاپ اول)، بهروز صفرزاده