ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، اثر محمد امین ضناوی

أسماء المبالغة

اسم‌های مشتقی هستند که صیغۀ آن‌ها بر فزونی در فعلِ فاعل دلالت دارد: مَلّاك (زمین‌دار)، عَلّامَة (بسیاردان).

اسم التفضيل

اسم مشتقی است که بر وزن «أفعَل» ساخته می‌شود و دلالت بر صفتی دارد که موصوفش در آن صفت بر دیگران بیشی دارد.
مثال: «سَعيدٌ أکرَمُ مِن جَميلٍ»* و «سَمَرُ أجمَلُ مِن فَرَحَ.»*


*پاورقی توضیحی (بعدها در نسخۀ کامل).