ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، اثر محمد امین ضناوی

إثر

به باقی‌ماندۀ هرچیز «الإثر» و «الأثَر» می‌گویند. عرب‌ها می‌گویند: «خَرَجتُ في إثرِهِ»* یا «في أثَرِهِ» که یعنی «بعد از او». همچنین می‌گویند: «خَرَجَ عَلَی الأثَرِ»* که یعنی «فوراً».

أثناء

یعنی میان و درون. در بیشتر مواقع به‌صورت مجرور با حرف «في» به کار می‌رود: «ذَهَبتُ في أثناءِ النَّهارِ إلَی المَلعَبِ.»*


* پاورقی توضیحی (بعدها در نسخۀ کامل).