الهی، تابه‌حال می‌گفتم گذشته‌ها گذشت.

اکنون می‌بینم که گذشته‌هایم نگذشت؛ بلکه همه در من جمع است.

آه آه از یوم جمع.


الهی‌نامه، حسن حسن‌زادهٔ آملی