الف. کتاب

۱. کنش دینی و نوسازی عقل، نوشتۀ طاها عبدالرحمن، ترجمۀ هادی بیگی، انتشارات ترجمان، بهار ۹۶ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)

۲. دولت مدرن و بحران قانون؛ چالش قانون و شریعت در ایران معاصر، نوشتۀ داوود فیرحی، نشر نی، تابستان ۱۴۰۰ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)

۳. ویرایش بیش از پانزده عنوان کتاب در انتشارات میلکان به‌عنوان ویراستار، پاییز ۹۶ تا پاییز ۹۹ (مشاهدۀ برخی عناوین

۴. نظارت بر ویرایش بیش از شصت عنوان کتاب در انتشارات میلکان به‌عنوان سرویراستار، زمستان ۹۷ تا پاییز ۹۹؛

۵. بازویرایی چهار جلد کتاب و بیش از شصت کتابچه در مؤسسۀ فرهنگی و انتشارات علامه کرباسچیان به‌عنوان ویراستار، پاییز ۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰.

ب. مجله

۱. فصلنامۀ ترجمان علوم‌انسانی، شمارۀ ۱، پاییز ۹۵؛

۲. فصلنامۀ ترجمان علوم‌انسانی، شمارۀ ۲، زمستان ۹۵؛

۳. فصلنامۀ ترجمان علوم‌انسانی، شمارۀ ۳، بهار ۹۶.

ج. وبگاه

۱. ترجمان، (زمستان ۹۴ تا بهار ۹۶)؛

۲. چطور (بهار تا پاییز ۹۶).

(آخرین به‌روزرسانی: ۲۳شهریور۱۴۰۰)