شرح مختصر عربی‌های ادب فارسی

الف. عربی‌های حافظ (براساس تصحیح غنی و قزوینی)

غزل یکم

ألا / يا أيها / الساقي / أدر / كأسًا / وناولها

متی ما / تلق / مَن / تهوی / دع