شرح مختصر عربی‌های ادب فارسی

الف. عربی‌های حافظ (براساس تصحیح غنی و قزوینی)

غزل یکم (الا یا ایها الساقی...)

ألا / يا أيها / الساقي / أدر / كأسًا / وناولها

متی ما / تلق / مَن / تهوی / دع / الدنیا / وأهملها

غزل پنجم (دل می‌رود ز دستم...)

هات / الصبوح / هبوا / یا أیها السکاری

أشهی / لنا / وأحلی / من قُبلة / العذاری

غزل سیزدهم (می‌دمد صبح و...)

الصبوح الصبوح یا أصحاب

المدام المدام / یا أحباب

غزل دویست‌وچهل‌ونهم (شب وصل است و...)

(به‌زودی)