سیدمحمدحسین میرفخرائی

سرگرم کاوش در دو زبان عربی و فارسی

دست‌به‌کار ترجمه و ویرایش.

«گفتنک» عنوانی است برگرفته از شعر زیر.

صمت عادت کن که از یک گفتنک

می‌شود تاراج این تحت‌الحنک

نان و حلوا، شیخ بهایی


گویه‌ها؛ حیاط‌خلوت گفتنک در ویرگول