سیدمحمدحسین میرفخرائی

سرگرم کاوش در دو زبان عربی و فارسی

دست‌به‌کار ترجمه و ویرایش.


گویه‌ها؛ حیاط‌خلوت گفتنک در ویرگول