مواظب آرزوهایی که می‌کنید باشید، چرا‌که ممکن است به‌زودی به آن‌ها برسید.

 

عشق کافی نیست، مارک منسن (سیمین محمدی)