در سال ۱۳۰۸ جمعی از جوانان تحصیل‌کرده توسط رئیس نظمیه و نایب‌السلطنه، حاکم تهران (کامران میرزا) از ناصرالدین شاه اجازه خواستند کلوپ (باشگاهی) تأسیس نمایند. اساسنامۀ آن را نیز ارائه دادند. ناصرالدین شاه در حاشیۀ نامه خطاب به نایب‌السلطنه نوشت: «نایب‌السلطنه: جوانان معقول بسیار بسیار غلط کرده‌اند که ایجاد کلپ می‌خواهند بکنند. اگر همچو کاری بکنند، پدرشان را آتش خواهم زد... .»

 

ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، ج۱، عبدالرحیم ذاکرحسین