آن کسی که این سخن را می‌نویسد انسانی است که چهل سال تمام از زندگی خود را با مطالعه سپری کرده است و در تمام این مدت، مهم‌ترین کار او این بوده است که در اکثر رشته‌های علوم‌انسانی چه آن‌ها که در حوزۀ تخصص او بوده‌اند و چه آن‌ها که به‌دلخواهِ خود برگزیده است، مطالعه نماید و به کسب آگاهی بپردازد و سرانجام نیز اکنون به جانب مصادر عقیده و جهان‌بینی خود بازگشته است و حالا می‌بیند تمام آن چیزهایی که خوانده است، در مقایسه با این گنجینۀ بزرگ بسیار ناچیز هستند و درحقیقت جز این هم انتظار نمی‌رود و البته او از اینکه چهل سال از عمر خود را در این راه صرف کرده است، پشیمان نیست، چون از این راه توانسته است به حقیقت جاهلیت و انحراف و گمراهی و دنائت آن و به نعره‌زدن‌ها و خودنمایی‌ها و غرور و ادعای توخالی آن پی ببرد و به‌یقین دریابد که مسلمان نمی‌تواند هم‌زمان از این دو مصدر رهنمود بگیرد.

 

نشانه‌های راه (ترجمۀ فارسی معالم في الطريق)، سید قطب (محمود محمودی)