باتوجه‌‌به قانون مشهور پارکینسون، مردم تمایل دارند راهی پیدا کنند که با آن، کار‌‌های خود را درست در همان مدت‌‌زمانی انجام دهند که برای تکمیلش به آن‌‌ها داده شده است.


مدیریت با بازده بالا، اندرو گروو (محبوبه حسینی)