الهی، شکرت که به حسن دختر دادی و پسر دادی و از هریک چیزها به وی خبر دادی.

 

الهی‌نامه، حسن حسن‌زادۀ آملی