وقتی به آدم‌های خوب اختیار کاری را می‌دهی، آن‌ها دست به کارهای بزرگی می‌زنند.

چیزی به‌نام ابرقهرمان وجود ندارد؛ ولی همۀ ما در کنار هم می‌توانیم جهان را به‌سمت تازه‌ای حرکت دهیم.

آنچه پرندۀ کوچک به من آموخت، بیز استون (شایان سادات)